سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کاشانی پور – عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه مازندران
آیدا مهدوی لنجی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله مطالعه ی تأثیر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و جریان وجه نقد بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، م یباشد. به این منظور با تجزیه و تحلیل داد ههای معاملات سهام شرک تها طی سا لهای 1384 تا 1389شاخص های میانگین مدت نگهداری سهام، تفاوت قیمت عرضه و تقاضای سهام، جریان وجه نقد،ارزش بازار شرکت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و بازده دارایی 108 شرکت محاسبه شده است.برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفادهشده است. یافته های این پژوهش نشان م یدهد که، معامله گران و سرمایه گذاران کوتاه مدت، سهام دارای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش کمتر (هزینه معاملات کمتر و نقدشوندگی بیشتر) راترجیح م یدهند. اما جریان وجه نقد در شرک تها با تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری را نشان نداده است. همچنین سرمای هگذاران با افق سرمایه گذاری بلندمدت (کوتاه مدت)، مایل بهسرمایه گذاری در سهام شرکت هایی هستند که درصد سرمایه گذاران نهادی و اهرم مالی بیشتری (کمتری) دارند