سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
فرخنده غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
میثم حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک

چکیده:

دراین تحقیق بابررسی تغییرات دما و بارش دردوایستگاه شیرازوباجگاه تاثیرجزیره گرمایی شهرشیراز براین دوپارامتر بررسی شد برای اثبات وجود جزیره گرمایی ازنمایه UHI استفاده شد این نمایه برای بررسی روند افزایش دما ناشی ازجزایرگرمایی شهرها درمقایسه با منطقه همجوار که اثارجزیره گرمایی برآن بی اثربکارمیرود مقایسه بارش دردوایستگاه درطول دوره اماری مشترک مورد مطالعه 1972 تا2019 نشان داد که درمقیاس ماهانه روندهای افزایشی و کاهشی تغییرات بارش دردوایستگاه متفاوت است ولی درمقیاس سالاه مقداربارش سالانه شیراز درطول دوره اماری 38ساله موردمطالعه حدود 30مییلمتر کاهش یافته است اینروند کاهشی قابل ملاحظه درشیراز درحالی اتفاق می افتد که تغییرات بارش درایستگاه باجگاه که دورازتاثیرجزیره گرمایی شهرقراردارد درطول این دوره بسیارناچیز می باشد