سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا سلیمی – کارشناس ارشد
حسین مناجاتی زاده – استادیار؛ دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد
محمدرضا طرقی نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

باندینگ یا نواری شدن، به لایه لایه شدن ساختار فولاد به موازات جهت سیلان ماده در طی فرآیند کارگرم گفته م یشود. تحقیق حاضر به بررسی میزان باندینگ فریتی-پرلیتی موجود در ورقهای فولاد میکروآلیاژیAPI X42مورد مصرف در صنایع لول هسازی و تاثیر آن بر میزان انرژی ضربه این نوع فولادها پرداخته است. هدف ویژه در این تحقیق مقایسه خواص ضرب های نمونه هایی با شاخص ناهمسانگردی کم و زیاد در دو جهت عمود و موازی نورد است. آزمایشهای متالوگرافی و ضربه در دمای 18-و صفر بر روی این نمون هها در دو جهت عمود و موازی با نورد صورت گرفت. بررسی ها نشان داد که در نمون ههایباندی زاویه نمونه ضربه نسبت به جهت نورد در مقاومت به ضربه آن بسیار مؤثرتر از نمون ههای غیر باندی است و اختلاف بین انرژی ضربه در جهت عمود و موازی نورد با افزایش شاخص ناهمسانگردی بیشتر می شود.