سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این آزمایش مینی تیوبر چهار رقم سیب زمینی (آگریا، مارفونا، ساوالان و کایزر) با دو روش حذف و عدم حذف گل آذین با استفاده از طرح آزمایشی فاکتوریل در چهار تکرار در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل کشت گردید. در طول فصل رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا غده زایی و رسیدگی، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، درصد ماده خشک، درصد غده های کوچک تر از 35 میلی متر (غیر بذری)، بین 55 – 35 میلی متر (بذری) و بزرگ تر از 55 میلی متر (خوراکی) و درصد غده های قابل فروش و عملکرد غده اندازه گیری شد. بیشترین عملکرد غده، تعداد و وزن غده در بوته مربوط به تیمار حذف گل آذین بود. رقم ساوالان از بیشترین تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده، درصد ماده خشک، درصد غده های قابل فروش، بذری و خوراکی و از کمترین درصد غده های غیربذری برخوردار بود . بین عملکرد غده با تعداد روز تا غده زایی و رسیدگی، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته و بزرگ تر از 55 میلی متر و درصد غده های قابل فروش رابطه مثبت و معنی دار بود