سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حدیثه محسنی – استاد مدعو گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، ایران
یاسر سیستانی بدوئی – مربی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
کامران محمود پور – دانشجوی دکترای اقتصادمالی-سنجی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

انرژی و قیمت های نسبی آن، هموار به عنوان یکی از نهادهای اصلی تولید در اقصاد کشور در سال های اخیر نقش پر رنگی را ایفا کرده است. رقابت و تعیین قیمت رقابتی هموار یکی اصول اقتصادی در تولید بوده که در مورد نهادی مهمی همچون انرژی نیز صادق است. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت سیمان با استفاده از رویکرد دادههای سریهای زمانی در بازده زمانی 2931-2910 برای 21 ماه در سال صورت گرفته است. تابع هزینه کاب -داگلاس، مورد استفاده مشخص گردید که رابطه منفى و معنیداری بین شدت انرژى و قیمت آن وجود دارد همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش مییابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی حرکت اقتصاد به سوی رقابت کامل ، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 2931-2913 اجرا شد. یافتههای پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش مییابد بهطوریکه بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سالههای بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.