سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر عمق شخم بر عملکرد آفتابگردان روغنی در سال 1388 – 89 در شهرستان ایذه انجام شد. طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود که تیمارهای آزمایش شامل : 1- شخم در عمق 25 – 20 سانتی متر و کشت در کف جوی T1-2 شخم در عمق 25 – 20 سانتی متر و کشت بر روی پشته ( -3 (T2 شخم درعمق 35 – 40 سانتی متر و کشت درکف جوی ( T3 ) .به منظور انجام شخم در عمق 35 – 40 سانتی متری ابتدا بوسیله ساب سویلر تا عمق 35 – 40 سانتی متر زیرشکنی شد. صفات جرم مخصوص ظاهری خاک، مقاومت به نفوذ خاک، وزن خشک بوته، طول ریشه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جرم مخصوص ظاهری در زمین شخم خورده تا عمق 35 – 40 سانتی متر نسبت به عمق 25 – 20 سانتی متری تفاوت معنی داری نداشت. همچنین مقدار مقاومت به نفوذ در شخم باعمق 35 – 40 سانتی متر کمتر از شخم با عمق 25 – 20 سانتی متر بوده است. در اندازه گیری خصوصیات گیاهی در بیشتر موارد تفاوت معنی داری در دوعمق خاک ورزی مشاهده نگردید. بدین ترتیب که در مقایسه میان تیمارها اندازه گیری، وزن خشک بوته، طول ریشه، و عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید