سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی برونی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محسن ایراتپور – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
کرامت رفیعی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محمدعلی سلطانی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای آنیل محلولی بر روی خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن دو فازی ۱۲Cr21Ni5Ti در سه دمای ۱۰۵۰ و ۱۰۸۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش دمای آنیل استحکام نهایی فولاد افزایش پیدا می کند درحالیکه استحکام تسلیم کاهش می یابد. همچنین درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع، هر دو کهش یافته و انرژی ضربه نیز به شدت کاهش پیدا می یابد.از مقایسه تایج خواص مکانیکی در سه دمای فوق دمای بهینه برای رسیدن به خواص مکانیکی مناسب ۱۰۸۰ درجه سانتی گراد بدست امد. در این مقاله همچنین ریز ساختار میکروسکوپی فولاد مذکور به روش نوری برررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که درصد فاز آستنیت تاثیر مستقیم بر استحکام کششی فولاد دارد بطوریکه با افزایش درصد فاز آستنیت تاثیر مستقیم بر استحکام کششی فولاد دارد بطوریکه با افزایش درصد فاز استنیت استحکام کششی فولاد افزایش می یابد در حالیکه درصد فاز فریت بر استحکام تسلیم تاثیر مستقیم دارد و با کاهش درصد فاز فریت استحکام تسلیم کاهش می یابد.