سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا
بهرام مجد نصیری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان
حمیدرضا جوانمرد – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ا

چکیده:

به منظور تعیین مدل های تخمینی و اثرات درجه حرارت و طول روز بر مراحل نمو سه رقم سویا به نامهای استیل ، هاک و ویلیامز در تاریخ کاشت های بهاره و تابستانه در منطقه اصفهان آزمایشی طی سالهای 1383 تا 1386 انجام گرفت و اطلاعات مربوط به تاریخهای مراحل سبز شدن، شروع گل دهی، غلاف بندی و رسیدگی براساس روش فهرو همکاران یادداشت برداری گردید. برای ساخت مدل فنولوژیکی طول دوره و سرعت نمو طی هر مرحله، به ترتیب طول هر دوره و عکس طول هر مرحله به عنوان متغیر تابع و متغیرهای حرارتی، طول روز، حاصلضرب متغیرهای حرارتی و طول روز به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون مرحله ای مورد استفاده قرارگرفتند. براساس نتایح حاصله ظاهرا ارقام مورد بررسی عکس العمل متفاوتی به طول روز نشان داده متغیرهای حرارتی بخش اعظم تغییرات مراحل نموی مختلف را توجیه می نماید ولی این سهم در تعیین مراحل مختلف نمو ثابت نیست. بر این اساس برای هر رقم و هر مرحله نمو به مدل تخمین متفاوتی نیاز است.