سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا قلعه ای – استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه
بهناز مهاجران – استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

توسعه و پیشرفت سازمان ها بستگی زیادی به میزان افزایش دانش وخلاقیت نیروی انسانی موجودشان و بهرهبرداری از آنها دارد در این راستا تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر دوره های آموزشی تخصصی در افزایشخلاقیت کارکنان در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندوآب انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیهکارشناسان (مسئول وغیرمسئول) در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندوآب ( 60 نفر) بود انتخابگردید. روش تحقیق ترکیبی یا کمی –کیفی انتخاب گردید تا از مزایای هردو روش تحقیق استفاده گردد. دراین تحقیق از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایجاین تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی تخصصی تاثیرات خوبی در افزایش مهارت و توانائی کارشناسانداشته و همچنین در خلاقیت آن ها میتواند تاثیر داشته باشد ولی تاثیر آن کاملاً وابسته به مدیریت صحیحدرمحیط کاری می باشد.