سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهاره عزیزی نژاد – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
میر محمد سید عباس زاده – دکتری مدیریت آموزشی و استاد دانشگاه ارومیه

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی اعضا هیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه ارومیه می باشد. حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و با فرمول کوکران 220 نفر به دست آمد که به دو گروه 110 نفری تقسیم شدند. گروه ها شامل یک گروه آزمایشی بود که از آزمودنی هایی تشکیل می شد که در کلاس های کامپیوتر (دوره ICDL) شرکت داشتند و گروه دیگر گروه کنترل بودند و شامل آزمودنی هایی می شد که در کلاس های کامپیوتر شرکت نداشتند. به منظور بررسی موضوع تأثیر دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی هیات علمی، دو پرسشنامه محقق ساخته، یکی پرسشنامه انگیزه کارآفرینی و دیگری پرسشنامه خلاقیت کارآفرینی تهیه شد که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه انگیزه کارآفرینی 0/85 و برای پرسشنامه خلاقیت کارآفرینی 0/80 به دست آمد. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و از طریق آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس دو راهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی اساتید تأثیر نداشت و آن گروهی که در کلاس های کامپیوتر شرکت نکرده بودند دارای انگیزه و خلاقیت کارآفرینی بیشتری بودند که شاید بتوان چنین برداشت کرد که برنامه های کامپیوتری ارائه شده پاسخگوی نیازهای کارآفرینی نمی باشد. همچنین از نتایج تحقیق چنین برمی آید که دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی زنان بیشتر از مردان تأثیر می گذارد.