سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی جمشیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
خسرو محمدی قرمزگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

منابع محدود دربخش کشاورزی بکارگیری فناوری های مناسب جهت استفاده بهینه از منابع کمیاب را درامر تولید محصولات کشاورزی به یک ضرورت تبدیل کرده است درنتیجه تکنولوژی جدید از یک انتخاب و یک جایگزینی ساده ماشین به جای نیروی کار به ضرورتی جهت افزایش بهره وری استفاده از سایر نهاده ها تبدیل شده است تئوری هایجدید درزمینه بهره وری نشان یمدهد که بهره وری دربخش کشاورزی تابع متغیرهای متعددی می باشد که هریک به اشکال مختلف میتواند میزان بهره وری دربخش کشاورزی را تحت تاثیر قراردهد این پژوهش تاثیر رشد مکانیزاسیون بره بهره وری در بخش کشاورزی با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی موردمطالعه قرارمیدهد اطلاعات مورد نیاز این مطالعه بصورت سری زمانی برای دوره 1359الی 1387 ازمنابع مختلف ازجمله بانک اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور پایگاه اینترنتر fao,CONSTATS و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است براساس نتایج این تحقیق تاثیر رشد مکانیزاسیون بربهره وری دربخش کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است