سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجم الدین موسوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
ناهید جهانبخش نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده:

مطالعه حاضربا هدف بررسی تأثیر رفتار مصرف کننده بر خرید آنلاین مشتریان لوازم خانگی شهراهواز انجامگرفته است. جامعه آماری مطالعه شامل مشتریان محصولات لوازم خانگی شهر اهواز بودند که به طور تصادفیاز بین آن ها 200 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در تحقیق انتخاب گردید .داده های به دست آمده توسطپرسشنامه محقق ساخته رفتار مصرف کننده وپرسشنامه محقق ساخته خرید آنلاین و به کمک نرم افزار اسپی اس اس 15 ودر سطح اطمینان 95 % ، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .نتایج نشان داد، تمامی ابعاد رفتارمصرف کننده بر خرید آنلاین محصولات لوازم خانگی شهر اهواز تأثیر مثبت داشت .براین اساس می توانرفتار مصرف کننده را به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر خرید آنلاین مشتریان محسوب نمود .