سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صادق تکاور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

با توجه به اهمیت اقتصادی شدن طرحها در پروژههای ساختمانی، بررسی روشهای مختلف تحلیل و طراحی برای نیل به این هدف ضرروری به نظر میرسد. با بهرهگیری از روشهای مختلف آیین نامه مورد استفاده برای تحلیل و طراحی ساختمانها با سیستم سازهای مشخص، میتوان گزینه مناسب و بهینه را برای کاهش وزن ساختمان و رسیدن به اقتصادیترین طرح برگزید. در این تحقیق ساختمان فولادی منظمی با تعداد طبقات مختلف به گونهای در نظر گرفته شده که طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران برای تحلیل نیروهای ناشی از زلزله مجاز به استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل باشد، ولی برای مقایسه و برآورد اقتصادی طرح از روش تحلیل دینامیکی طیفی نیز استفاده شده است. به منظور طراحی اعضای سازهای نیز دو روش تنش مجاز و ضرایب بار و مقاومت به کار گرفته شده است. در نهایت میزان فولاد مصرفی برای هر یک از حالات فوق محاسبه شده و طی جداول و نمودارهایی با یکدیگر مقایسه میشوند.