سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مهدیزاده کوزری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

عملیات خاک ورزی مناسب موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش خلل و فرج، توزیع بهتر خاکدانه ها و نهایتاً اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک می شود. روش های مختلف خاک ورزی تاثیر متفاوتی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک دارد. این تحقیق در شهرستان شوشتر به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای خاک ورزی عبارتند از: 1- گاو آهن برگردان دار + دیسک سبک(روش متداول منطقه)، 2- گاو آهن قلمی + دیسک سبک، 3- دیسک سنگین + رتیواتور و 4- دو بار دیسک سنگین عمود بر هم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. اندازه گیری چهار خصوصیت فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری خاک، قطر میانگین وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک و شدت خرد شدن خاک بود. نتایج نشان داد که تیمار 3 (دیسک سنگین + رتیواتور) که با بیشترین کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک یعنی 6/ 12 درصد، قطر میانگین وزنی خاکدانه ها با 95 / 2 سانتیمتر، برگردان شدن خاک 80 / 64 درصد و شدت خرد شدن خاک 75 / 2 سانتیمتر نسبت به سایر تیمارها توصیه می گردد.