سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین علوی – سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان
امید حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال مدیران، مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی بر ارزش افزوده اقتصادی درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1392 می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده بر انتخاب نمونه تعداد 135 شرکت انتخاب گردید. این تحقیق از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. برای برازش بهترین نوع مدل داده های ترکیبی از آزمون های چاو و آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مالکیت مدیریتی ، استقلال مدیران و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارزش افزوده تاثیر مثبت معنادار و مالکیت دولتی بر ارزش افزوده تاثیر منفی معنادار دارد