سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدرضا عباس زاده – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه هادوی –

چکیده:

ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، باعث افزایش اهمیت سرمایه ی فکری به عنوان یک دارایی نامشهود ومنبع مهم ایجاد مزیت رقابتی یک شرکت است. هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انداز هگیری سرمایهفکری از روش پالیک و برای محاسبه ی عملکرد شرکت از دو دسته معیارهای سنتی و جدید ارزیابیعملکرد استفاده شد. هدف دیگر این پژوهش، مقایس هی رابطه بین سرمایه فکری و معیارهای ارزیابیسنتی و جدید است. معیارهای سود هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیار ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار جدید ارزیابی معرفی شدند.نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هرپنج معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم و ارزش افزوده ی اقتصادی، رابطه معناداری وجود دارد. در مقایس هی روشهای مختلف ارزیابیعملکرد، نتیجه شد که رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزود هی اقتصادی از رابطه بین سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر اما از رابطه بین سرمایه فکری و سود هر سهم و نرخ بازده دارای یها کمتر است.