سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا خرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
داود حسنپناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سرکه چوب و بسترهای مختلف کاشت بر تولید مینی تیوبر رقم آگریا در شرایط گلخانه ای، این آزمایش در قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه کرت های کاملاً تصادفی در 3 تکرار در گلخانه شرکت دشت زرین اردبیل در سال 1389 انجام شد . که در آن فاکتور اول شامل دو سطح سرکه چوب ( 400 میلی لیتر در 300 لیتر آب و شاهد) و فاکتور دوم سه بستر کاشت شامل میکسکار، پوتگراند و کلاسمن به نسبت 1:1 با پوکه معدنی بود. سرکه چوب در سه مرحله سبز شدن، غده زایی و حجیم شدن مصرف شد . صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن مینی تیوبر در بوته و در مترمربع و متوسط اندازه مینی تیوبر اندازه گیری شد . نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه گیری صفات مورد مطالعه نشان داد که بین سرکه چوب، بستر کاشت و اثر متقابل آنها از لحاظ صفات تعداد و وزن مینی تیوبر در بوته و مترمربع و متوسط اندازه مینی تیوبر اختلاف معنی دار وجود دارد. استفاده از سرکه چوب به مقدار 400 میلی لیتر در 300 لیتر آب و بستر کاشت کلاسمن باعث افزایش تعداد و وزن مینی تیوبر در متر مربع گردید