سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید عزیزمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
نفیسه مهدی نژاد – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
فاطمه مصری – کارشناس گروه علوم و صنایع غذایی
امیر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل،

چکیده:

این مطالعه جهت تعیین مقاوم ترین ژنوتیپ عدس در شرایط تنش شوری در سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و 3 تکرار به مورد اجرا گذاشته شد .فاکتور مورد مطالعه در سه سطح شوری ، مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزن شوری از صفر (شاهد ) به 200 میلی مولار ،درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و وزن خشک در همه ارقام کاهش یافت این کاهش در دو رقمKC21003 وTN1086 بیشتر از رقم بوی بود . همچنین با بالا رفتن میزان شوری ، بر میزان پرولین همه ارقام افزوده شد . در بین ارقام مورد بررسی ، رقم بومی دارای بیشترین درصد جوانه زنی ، وزن خشک ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و پرولین بود و کمترین میزان پرولین به رقم KC21003 تعلق داشت . در این مطالعه ، رقم بومی در شرایط تنش شوری کارایی بیشتری نسبت به دو رقم KC21003 وTN1086 نشان داد و به عنوان رقم مقاوم به تنش شوری درمقایسه با سایر ارقام مشخص شد .