سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریده شیخمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
عیسی ارجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
وحید عبدوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
اکبر اسماعیلی – کارشناس ارشد علوم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ایلام

چکیده:

فشردگی خاک اغلب از رشد ریشه های چمن و جذب آب و مواد غذایی از منابع عمیق تر جلوگیری می کند در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب بر خصوصیات کیفی چمن و میزان آب مصرفی آن در چمن اسپرت مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیاتی از قبیل میزان رشد چمن، طول ریشه و شاخه، وزن تر و خشک برگ، میزان کلروفیل و دور آبیاری برای هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارآماری SAS آنالیز تجزیه واریانس گردیدند. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که صفات در سطح آماری 0/01 دارای نتایج معنی داری می باشند. برای همه تکرارها جهت اندازه گیری وزن خشک ریشه و شاخه از آون در دمای 65 درجه سانتیگراد استفاده و پس از آن وزن گردیدند. در این پژوهش با استفاده از سوپر جاذب میزان رطوبت خاک بالاتر رفت، بنابراین میزان آب دسترس گیاه و دور آبیاری نتایج معنی داری را نشان داد. نتایج نشان داد که سوپرجاذب با استفاده از افزایش میزان آب قابل استفاده در خاک موجب استقرار بهتر جمن و حفظ کیفیت آن می شود