سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تاثیرشاخص نیتروژن محلولهای غذایی در تغذیه ارقام خیار گلخانه ای در کشت بدون خاک ، پژوهشی در سالهای 1388 – 1386 در محل ایستگاه تحقیقاتی سازمان جهادکشاورزی شهرستان تربت حیدریه انجام گرفت. در این تحقیق اثر چهار محلول غذایی بر روی 3 رقم خیار گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تغییر منبع نیتروژن بر روی صفات کمی و کیفی ارقام خیار گلخانه ای تاثیر میگذارد. به گونه ای که افزایش فرم آمونیومی نیتروژن( N-NH4 ) محلولهای غذایی موجب افت در عملکرد میوه ، میزان ویتامین A ، مواد جامد قابل حل میوه ، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون ، درصد ماده خشک برگ و میوه و همچنین میزان نیترات میوه گردید.منبع نیتروژن محلولهای غذایی بر روی ترکیبات عناصر برگها نیز اثر گذاشت به طوریکه افزایش آمونیوم محلولهای غذایی موجب افزایش نیتروژن و سدیم و به موازات آن کاهش کلسیم و پتاسیم در عناصر برگ ارقام مورد مطالعه گردید. از میان ارقام مورد مطالعه بیشترین عملکرد مربوط به رقم Tunca بود