سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نهاله شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
احمد گلچین – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
عبدالجمیل زربخش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اصلاح نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر شوری ، نیتروژن و محلولپاشی کلرور کلسیم بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه و شاخه های فرعی و ارتفاع گیاه فلفل یک ازمایش گلخانه ای در سال 87 انجام شد. ازمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاتصادفی با سه فاکتور شوری در چهار سطح S0=0.7,S1=1.5,S2=3,S3=6 mS/cm نیتروژن در چهار سطح N0=0, N1=75, N2=150, N3=300 mg/kg و کلرور کلسیم در دو سطح بدون محلول پاشی و سه بار محلول پاشی با غلظت دو در هزار با سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر شوری بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع گیاه معنی دار است و با افزایش میزان شوری عملکرد وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع گیاه کاهش یافت نیتروژن نیز اثر معنی داری بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه و ارتفاع گیاه داشت و با افزایش نیتروژن این صفات افزایش یافت کلرور کلسیم اثر معنی داری بر عملکرد وزن تر و خشک ریشه ارتفاع گیاه و شاخههای فرعی نداشت.