سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید قلیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
میترا غلامی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

رشدسریع جمعیت توسعه صنایع و پیشرفت فناوری باعث ازدیاد مواد زاید درجوامع بشری شده است جمع آوری و دفع چنین موادی در اغلب کشورهای جهان بویژه کشورهای درحال توسعه از فناوری چندان پیشرفته ای برخوردار نیست. شیرابه زباله حاوی مقادیر زیادی مواد آلی و غیرآلی مضر برای محیط زیست می باشد هدف این تحقیق بررسی تاثیر شیب بر کاهش COD شیرابه زباله درعبور از لایه های خاک می باشد. این پژوهش یک پژوهش بنیادی – کاربردی برپایه تجربی است که درمقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از پایلوت ساخته شده درفصل بهار سال 88 برروی شیرابه زباله محل دفن کاشان انجام شد و اثرشیب برکاهش COD درشیبهای 30، 45 و 60 درجه بررسی شد تعیین COD براساس روش استانداردمتد تقطیر برگشتی صورت گرفت از هرشیب در فواصل زمانی 20 دقیقه نمونه برداری شد و سپس میزان کاهش COD بررسی گردید. میزان COD نمونه خام 5000mg/l و درنمونه های برداشتی در فواصل زمانی 20 دقیقه بطور میانگین درلوله A 30 درجه به ترتیب 50000، 46500، 43000، میلی گرم در لیتر و در لوله B 45 درجه 31300، 16500، 6500 میلی گردرلیتر و برای لوله C 60 درجه 26500، 33300، 1000 میلی گرم در لیتر بودند نتایجحاصل نشانگر تاثیر زیاد شیب برکاهش COD شیرابه زباله در 60 دقیقه نخست استفاده از سیستم تصفیه می باشد.