سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نظری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
محمد عمرانی – هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

چکیده:

رشد بهره وری یکی از مقولات مهم بررسی های اقتصادی است که مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی می باشد . از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه است و با توجه به منابع محدود و جمعیت زیاد، توجه به رشد بهره وری و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیتمی باشد، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ) )١٣٦٠-٨٢ و استفاده از مدل شکاف تکنولوژی گراگمند به مطالعه اثرات تجارت بین الملل بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران پرداخته شد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تجارت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید اثر معنی داری ندارد