سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیم زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیدجمال الدین ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیدمحمدزاهد حبیبی – کارشناس پرستاری
کامبیز ساختمانگر – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

در سالهای اخیر آلودگی هوای ناشی از طوفانهای گردوغبار مشکل جدی در شهر سنندج به شمار می آید مطالعه ح اضر با هدف ارزیابی اثرات احتمالی طوفانهای گردوغبار در بروز بیماری های قلبی وتنفسی درشهروندان سنندجی انجام گرفت داده های مربوط به بیماریهای قلبی و تنفسی مرتبط با وقوع طوفانهای گردوغبار از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سنندج و داده های مربوط به غلظت PM10 و وضعیت کیفی هوای شهر از ا یستگاه سنجش کیفیت هوای ادارهکل حفاظت محیط زیست کردستان حا صل گردید سنجش روزانه PM10 هوای سنندج در ایستگاه ها بصورت اتوماتیک و براساس روش جذب اشعه بتا صورت میگیرد کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار eXCEL و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت میانگین غلظت 24 ساعته این آلاینده درروزهای مورد نظر 187 میکروگرم برمترمکعب بود که 110/6 میکروگرم برمترمکعب بالاتر از میانگین غلظت 24 ساعته آن درروزهای غیرطوفانی می باشد درزمان وقوع طوفانهای گردوغبار غلظت PM10 افزایش یافته ولی تغییری در غلظت سایر آلاینده های مرتبط با احتراق SO2,NO2,CO مشاهده نگردید.