سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مکانی که دو رودخانه به هم برخورد می نمایند را محل تلاقی رودخانه ها می نامند. به دلیل تغییر در مقدار و جهت سرعت، مقدار دبی جریان و دبی رسوب، پدیده هایی چون فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل و رسوبگذاری درپائین دست محل تلاقی اتفاق می افتد. این مکان به عنوان ناحیه ای با اغتشاش بالا و حرکت سه بعدی جریان شناخته شده است این امر باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور و از همه مهمتر تغییر مورفولوژی رودخانه می شود. یکیاز عوامل مهم و تاثیرگذار در الگوی رسوب در تلاقی رودخانه ها، عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب می باشد. در این تحقیق ابتدا با آنالیز ابعادی پارامترهای بی بعد موثر استخراج شدهاند و سپس با ساخت و طراحی مدل فیزیکی ودستگاه کالیبره شده تزریق رسوب، تاثیر عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محلتلاقی رودخانه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب حداکثر عمق فرسایش به ترتیب افزایش و کاهش می یابد و همچنین الگوی رسوبی تغییر مییابد.