سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدخلیل موسوی – کارشناس ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات اهواز
میثم احمدی ماژین – کارشناس ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات اهواز
آرش عبدالعلی پور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )

چکیده:

هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است.مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری حاصل از تخمین مدل معرفی شده توسط توسط کوتاری، لئون و وازلی ( 2005 ) سنجیده شده است. عدم اطمینان محیطی از طریق ضریب تغییرات میزان فروش شش سال اخیر برای هر شرکت محاسبه شد. دادههای تحقیق با استفاده از نمونهای شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورهی زمانی 1391-387 به روش دادههای ترکیبی و مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مثبت معناداری دارد. همچنین، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، شدت ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش مییابد. به بیان دیگر، با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیریت با اعمال بیشتر مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش میدهد