سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمداسماعیل نداف خیرآبادی – دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
محمود لطفی – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مسعود توحیدفر – موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج،
داود نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

در کشت بافت خربزه، اندام زایی به منظور اهداف اصلاحی نوین در بیوتکنولوژی استفاده می شود. در این مطالعه اندام زایی مستقیم خربزه ایرانی رقم خاتونی از ریزنمونه های برگ لپه ای بررسی شد. به منظور بررسی القای جوانه دهی نابجا از ریز نمونههای برگ لپهای دانهال های سه، پنج، هفت، 10 و 12 روزه در شرایط کشت درون شیشهای در محیط MS حاوی یک میلی گرم در لیتر هورمون بنزیل آمینو پورین ( BAP ) استفاده شد. جوانه های نابجا بوسیله توسعه مریستم انتهایی شاخه و سرآغازههای برگ مشخص شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که اندام زایی در شرایط درون شیشهای خربزه، زمانی که قطعات برگ لپهای از دانهالهای هفت روزه، روی محیط MS همراه با یک میلی گرم در لیتر BAP کشت شد، بیشترین کارایی را داشت. بیشترین میانگین تولید شاخه و در صد باززایی شاخه مربوط به دانهال های هفت روزه با یک میلی گرم در لیتر BAP به ترتیب 5 شاخه به ازای هر ریزنمونه و 64 % بدست آمد