سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده طباطبایی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
احمد ساعتچی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
کیوان رئیسی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
Mustafa Ürgen – Professor, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Istanbul Technical University

چکیده:

در این تحقیق رفتار خوردگی و تریبوخوردگی پوشش های الکترولس نیکل- فسفر ایجاد شده بر روی نمونه های فولادی در محلول3/5%کلرید سدیم مورد مطالعه قرار گرفته است. پوشش نیکل- فسفر با درصد فسفر 10 -12 % وزنی به روش الکترولس بر روی زیرلایه فولاد کربنی ساده ایجاد شد. نمونه ها در دمای 400 درجه سانتیگراد به صورت همدما آنیل شدند. رفتار الکتروشیمیایی نمونه های پوشش داده شده توسط اندازه گیری پلاریزاسیون پتانسیودینامیک واسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. رفتار تریبوخوردگی پوشش ها در مقابل گلوله آلومینا تحت نیروی 20 نیوتن توسط دستگاه تریبومتر متصل به پتانسیواستات مورد بررسی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونیروبشی و پروفیلومتری نوری، جهت بررسی مورفولوژی سطح پوشش ها استفاده شد و جهت فازیابی پوششها ازآنالیز پراش پرتو ایکس استفاده گردید. نتایج نشان دادند که عملیات حرارتی موجب تغییر ساختار آمورف پوشش خام به ساختار نانوکریستالی شده و همچنین باعث افزایش مقاومت به خوردگی پوشش در شرایطOCP) می شود ولی پایداری فیلم پسیو در شرایط پلاریزه آندی کاهش یافته و در نتیجه آن حساسیت به تریبوخوردگی پوشش افزایش می یابد