سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا فریدی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان
ناصر توحیدی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات مطرح در صنایع نفت و گاز، تخریبهای ناشی از خوردگی تنشی اسید پلی تیونیک,x=2-6 وH2SxO6 است. عوامل گوناگونی از جمله وجود تنش کششی پسماند و رسوب کاربیدهای کرم در ایجاد این نوع خوردگی، موثر هستند. در این تحقیق به منظور حذف یا کاهش این عوامل از فرایند عملیات حرارتی پس از جوشکاری استفاده شد. به منظور ایجاد تنش کششی، نمونهها بر مبنای استانداردASTM- G 30خم و به سه دسته تقسیم بندی شدند. دو دسته از این نمونهها تحت دماهای 550 و 650 درجه سانتیگراد، تحت فرایند عملیات حرارتی قرار گرفتند و برروی دسته دیگر از نمونهها هیچگونه فرایند عملیات حرارتی صورت نگرفت. سپس نمونهها در اسید پلی تیونیکی که براساس استانداردASTM- G 35ساخته شده بود، قرار داده شدند. آزمایشها نشاندهنده این مطلب است که باید به دقت پارامترهای عملیات حرارتی ( دما و زمان) که برای حذف تنش در نمونهها تنظیم میشوند، انتخاب شوند، زیرا با انتخاب نادرست این پارامترها، ممکن است خوردگی تنشی در محیط اسید پلی تیونیک ایجاد شود. بنابراین با انتخاب دما و زمان مناسب در فرایند عملیات حرارتی میتوان مقاومت در برابر خوردگیهای ذکرشده را ارتقا داد