سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیلی انصاری مود – مدرس دانشگاه آزاد بجنورد
مانلی انصاری مود – دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اکثر خاکهای استان خراسان از نظر مواد آلی فقیر هستند وPH خاکها به سمت قلیایی متمایل است لذا احتمالا یکی از دلایل پایین بودن عملکرد محصول کلزا بدلیل محدودیت عناصر غذایی است.یکی از روشهای ارزیابی حاصلخیزی خاکبر اساس آزمون خاکمیباشد بطوریکه بتوان براساس آن مقدار کود لازم را توصیه و رفع کمبود نمود.در این تحقیق بعد از نمونه برداری خاکاز مزارع منتخب کشت کلزا در استان آنالیز فیزیکی و شیمیایی خاکمناطق مورد ارزیابی قرار گرفت.بهترین خاک برای پرورش خاک رسی-لومی با زهکش مناسب است.ازت و گوگرد ضروری برای رسیدن به عملکرد بالا هستند همچنین مصرفبیرویه کود گوگرد باعثافزایشمواد مضر در کنجاله میشود.