سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مراد کردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
جواد بینش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
دانیال بهنامه – مرکز آموزش علمی کاربردی شیروان

چکیده:

آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب وکار از عناوین واحد درسی اجباری در مراکز آموزش علمی وکاربردی می باشد. هدف از این پژوهش تبیین نقش عوامل شناختی و انگیزشی بر پیامدهای آموزشی دوره های کارآفرینی مرکز آموزش علمی و کاربردی فنی و حرفه ای مشهد است. پژوهش ازنظرهدف،کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 175 نفر از دانشجویان مرکز آموزش علمی و کاربردی فنی و حرفه ای مشهد بوده که در طی سال های92-93 واحد درسی مبانی کارآفرینی را گذرانده بودند. نمونهگیری به روش تصادفی و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزییPLS-SEM استفاده شد. در بخش مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا بررسی گردید و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل، برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که بین کلیه متغیرهای تحقیق و انتقال آموزش روابط مثبت معناداری وجود دارد و دو متغیر نیاز به شناخت و خودکارآمدی پس آموزشی بیشترین نقش را بر پیامدهای آموزشی دوره های کارآفرینی دارند