سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید جاهدی پور – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و مدرس
محمد سرمدنبوی – استادیار و مدیر گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضو
محمدرضا خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیرجند
علیرضا قائمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثر استفاده از غلضتهای مختلف کود ازت و زمانهای متفاوت تقسیط آن بر روی عملکرد ریشه چغندر قند در روستای قزلکند واقع در 22 کیلومتری شهرستان چناران در سال 1383 انجام شد.کاشت بوسیله بذرکار پنوماتیک صورت گرفت و فاصله ردیف هایکاشت 50 سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیفهای 20 سانتیمتر و عمق کاشت 3 سانتیمتر بود. طول هر کرت 10 متر، عرض هر کرت 3 متر و فاصله بین بلوکها 2 متر بود. در بین بلوکهای آزمایش کانالهایی جهت خروج آب زهکش از مزرعه ایجاد شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد که فاکتور اول مدار ( N) شامل 4 سطح = N1 صفر کیلوگرم ، 50 = N2 کیلوگرم 100 = N3 ، کیلوگرم و 150 = N4 کیلوگرم می باشد. فاکتور دوم الگوهای تقسیط نیتروژن بود، که سطح آن عبارتند از : = T1 مصرف 100 درصد قبل از کاشت، = T2 نصف قبل از کاشت و نصف بعد از وجین اول ( 6 برگ چغندرقند) و = T3 یک سوم قبل از کاشت و یک سوم بعد از وجین اول و یک سوم بعد از وجین دوم. در این آزمایش صفات متعددی در چغندر قند مورد بررسی قرار گرفت از جمله عملکرد ریشه، تعداد ریشه در هر متر مربع و درصد وزن خشک ریشه ذخیرهای محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد ریشه چغندر قند در سطح 5 درصد معنی دار بود بیشترین عملکرد ریشه ( 36 / 82 تن در هکتار) در تیمار کودی N1 و کمترین عملکرد ریشه ( 73 / 80 تن در هکتار) در تیمار کودی N4 حاصل شد، با این حال به لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین تیمارهای N4،N3،N2 مشاهده نشده است. با توجه به تأثیر منفی ازت بر تعداد چغندر سرزنی شده و از طرفی همبستگی بین تعداد چغندر سرزنی شده با عملکرد می توان گفت که با افزایش سطوح نیتروژن تعداد بوته های چغندر استقرار یافته و به طبع آن عملکرد ریشه کاهش یافته است. نتایج بدست آمده از اثر تقسیط برعملکرد ریشه حاکی از آن بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود ندارد. ولی حداکثر عملکرد در الگوی تقسیط 81/45) T3 تن در هکتار) و حداقل عملکرد ریشه در الگوی تقسیط 80/93) T2 تن در هکتار) بدست آمد