سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن مظاهری – دانشجو سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمجعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد کاوند – دانشجو سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سوسن (Lilium hybrid L.) یکی از گلهای پیازی مهم در جهان است و بعد از لاله, گلایل و نرگس در مقام چهارم قرار دارد(7) هدف ازانجام تحقیق حاضر, بررسی تاثیر فصل و زمان کشت بر نکروزه شدن برگهای سوسن ناوانا بود. نتایج آزمایش های اول و دوم که در فصل های پاییز و زمستان انجام شد, نشان داد که 20-18 روز پس از سبز شدن سوخ ها و زمانی که ارتفاع گیاهان cm 25-20بود, برگهای میانی و بالای گیاهان شروع به نکروزه شدن کردند. نکروزه شدن برگها بر روی بیش از 90% گیاهان شروع و تا دو هفته ادامه یافت. متوسط غلظت کلسیم برگها در این دو آزمایش به ترتیب 0/21و0/23 درصد ماده خشک بود. اما در آزمایش سوم که در فصل بهار-تابستان انجام شد, نکروزه شدن برگها حتی به صورت جزئی بر روی هیچ یک از گیاهان مشاهده نشد. متوسط غلظت کلسیم برگها در این آزمایش 55% درصد ماده خشک بود. همچنین افزایش رطوبت نسبی گلخانه و کاهش شدت نور نیز نتوانست سبب القا نکروزه شدن برگها در این آزمایش شود. بنابراین با توجه به یکسان بودن سایر شرایط, پایین بودن دمای محیطکشت در آزمایش های اول و دوم c1-8 نسبت به آزمایش سوم c 20 م یتواند دلیل اصلی شیوع و گسترش ناهنجاری نکروزه شدن برگها و کاهش کیفیت سوسن ناونا باشد.