سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید کریمی – استاد ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
ابوالقاسم عطائی – استاد ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش، اکسید روی از ماده معدنی سولفید روی به روش مکانوترمال تهیه و تاثیر فعا لسازی مکانیکی در آسیای پرانرژی بر دمای تشکیل، مورفولوژی ذرات، اندازه متوسط کریستالیت ها و باند شکاف آن مورد مطالعه قرار گرفت. نسبت جرمی گلوله به پودر 20 به 1 بوده و پودرهای آسیا شده در دماهای 50600 650 در هوا عملیات حرارتی شدندتغییرات فاز و اندازه متوسط کریستالیت ها به روشXRD مورفولوژی و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و خواص نوری اکسید روی به روش اسپکتروسکوپی اشعه فرا بنفش- مرئیUV-Visارزیابی شد. تحلیل نتایجXRDنشان دادکه دمای تشکیل اکسید روی در نمونه 5 ساعت آسیا شده نسبت به نمونه آسیا نشده تغییراتی نشان میدهد، اما هر دو نمونه بهطور کامل در دمای700 به اکسید روی تبدیل م یشوند. در نمونه 30 ساعت آسیاکاری شده دمای عملیات حرارتی بهاندازه 50 کاهش پیدا میکند. همچنین اندازه کریستالی ت های اکسید روی در نمونه های 5 و 30 ساعت آسیاکاری شده پس از عملیات حرارتی در دمای43 و ،700 26nmمحاسبه شد. تصاویرSEM ذرات اکسید روی با مورفولوژی کروییکنواخت و اندازه متوسط100nm را در نمونه 30 آسیاکاری شده نشان داد. بررسی خواص نوری اکسید روی نانوساختار تهیه شده در دمای700 نشان داد که با افزایش زمان فعا لسازی مقدار شکاف باندی از 3/25 به3/12eV کاهش مییابد.