سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – گروه مکانیک، دانشکده فنی و حرفه ای تبریز، دانشگاه فنی و حرفه ای.
حمید پورآسیایی – گروه متالورژی، آموزشکده فنی و حرفه ای شماره 2 تبریز، دانشگاه فنی وحرفه
حامد پورآسیایی – دانشآموخته کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، متالورژی صنعتی، دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش تاثیر فلزخورانی و عملیات حرارتی سختکاری و برگشت دادن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات متالورژی پودر آهنی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور و برای تهیه نمونههای پودری آهنی و نمونه-های پودری مسی، مخلوطهای پودری هر یک بصورت مجزا در یک قالب مکعب مستطیلی با ماتریس شناور تحت تنش 500 مگاپاسکال متراکم و بلوکهای خام آهنی و بلوکهای خام مسی تهیه شدند. جهت انجام عملیات فلزخورانی بر روی هر نمونه آهنی یک نمونه مسی قرارگرفته و این مجموعه درون کورهای با اتمسفر احیایی در دمای 150 بمدت 30 دقیقه تفجوشی شدند. تعدادی از نمونه ها در دمای 850 و925 بمدت 10 دقیقه آستنیته و پس از کوئنچ در روغن، بمدت 2ساعت در دمای250 برگشت داده شدند. نمونه ها تحت آزمونهای کشش، سختی سنجی، تغییرات ابعادی، تعیین تخلخل باز و چگالی قرار گرفتند. نتایج حاکی از بهبود استحکام و سختی توام با افزایش همزمان انعطافپذیری در اثر فلزخورانی میباشد. همچنین در اثر عملیات حرارتی، استحکام و سختی افزایش ولی انعطافپذیری کاهش مییابد. فلزخورانی با مس و عملیات حرارتی سختکاری منجر به تغییرات ابعادی بصورت بادکردگی در نمونهها میگردد.