سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخشاقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
مریم ضیاءآبادی – کارشناسارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

کشور ایران به عنوان یک کشور رو به رشد و برخوردار از منابع انرژ ی غن ی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفت ی، معادن عظیم ز یر زم ینی و پتانس یل با لقوه انرژ ی یکی از مصاد یق الگو ی رشد با فشار بر منابع طب یعی محسوب م یشود. در ا ین مطالعه، رابطه بین تغ ییر درسطح اشتغال با تغ ییر در قیمت انرژ ی در بخش کشاورز ی در قالب رابطه عل ی (علیت گرنجر ) مورد بررسی قرار گرفته است . علاوه بر آن، چگونگ ی تاث یر عوامل مختلف از جمل ه نرخ دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورز ی وموجودی سرما یه این بخش بر اشتغال در چارچوب مدل تصحیح خطا ی بردار ی برا ی دوره زمانی ۸۵-۵۷ بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان م یدهد که، افزا یش ارزش افزوده و موجود ی سرما یه دار ای تاث یر مثبت بر اشتغال بخش کشاورز ی داشته، اما تغییر قیمت انرژی در بخش کشاورزی تاثیر معنی داری بر اشتغال این بخش در دوره مورد بررسی، نداشته است.