سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
بهزاد رییسی – عضو هیات علمی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاه محلات

چکیده:

با توجه به اهمیت افزایش طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده رز از نظر اقتصادی، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر برخی تیمارهای شیمیایی به صورت کوتاه مدت بر افزایش طول عمر، شکوفایی و کیفیت پس از برداشت گل رز رقم اولانچ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 15 تیمار و 3 تکرار در مرکز ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات انجام گردید. شاخه گلها در مرحله آغاز باز شدن گلبرگ ها به مدت 3 ساعت در محلولهای هورمونی در 5 سطح شامل(آب معمولی) اسید جیبرلیک و بنزل آمینو پورین در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر و مواد شیمیایی در 3 سطح شامل تیوسولفات نقره و هیدروکسی کینولین سیترات به غلظت 400 میلی گرم د رلیتر و آب معمولی که تمامی آنها همراه با ساکارز 6 درصد بودند، قرار گرفتند و سپس به ظروف حاوی آب معمولی منتقل شدند. صفات طول عمر، کیفیت گل و کیفیت برگ، شکوفایی و سرعت شکوفایی در طول آزمایش به صورت روزانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کاربرد همزمان بنزیل آمینو پورین و تیوسولفات نقره تاثیر معن یداری بر افزایش طول عمر و بهبود صفات کیفی گل رز رقم اولانچ داشت. بیشترین کیفیت گل، کیفیت برگ در تیمار بنزیل آمینوپورین 50میلی گرم در لیتربه همراه تیوسولفات نقره 400 میلیگرم در لیتر و ساکارز 6% و بیشترین طول عمر (15،67 روز نسبت به تیمار شاهد با 12،33 روز) در تیمارهای بنزیل آمینوپورین 50 و 100 میلی گرم در لیتر به همراه تیوسولفات نقره 400 پی پی ام و ساکارز 6% مشاهده شد. همچنین براساس نتایج تیمارهای اعمال شده تاثیر معنی داری بر شکوفایی و سرعت شکوفایی نداشتند.