سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدمرتضی خواجه باشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در گیاه پنبه، تغذیه متعادل این گیاه می باشد. در این راستا نقشعناصر ریز مغذی که از آنها تحت عنوان عناصرخرد با تاثیر کلان نام برده می شود، دارای اهمیت زیادی است. به منظور تعیین تاثیر عناصر ریز مغذی بر خصوصیات کیفی الیاف، تعیین نیاز آبی و تاثیر وضعیت رطوبتی خاک بر رشد رویشی و زایشی و شناخت اثرات متقابل آب و تغذیه بر روی گیاه پنبه مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراسگان به صورت طرح کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید اجرا شد. کلیه عملیات زراعی به طور یکسان و همزمان برای کلیه تیمارها انجام شدند. تیمارهای آبیاری مزرعه بر اساس ۸۰ و ۱۶۰ میلی متر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاس A انجام شد.