سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید امین رونقی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – دانشیار دانشگاه فردوسی دانشکده مهندسی،گروه متالورژی و مواد، مشهد

چکیده:

در پژوهش حاضر رفتار گرافیت زایی هایپریوتکتویید تجاری CK100 به کمک آزمون های دیلاتومتری در محدوده دمایی ۶۰۰ تا ۷۰۰ درجه سانتی گراد از ساختار اولیه مارتنزیتی بررسی شده و تاثیر محیط کوینچ بر زمان تشکیل ذرات گرافیت و اتمام فرایند گرافیت زایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به کمک مشاهدات میکروسکوپی رفتار گرافیت زاییی فولاد از ریز ساختارهای اولیه متفاوت بررسی شده است. همچنین با انالیز داده های بدست آمده از تست های دیلاتومتری، انطباق قابل ملاحظه ای میان داده های تجربی با رابطه Johnson-Mehl-Avrami مشاهده شد. با محاسبه ثوابت معادله آورامی تبعیت سنتیک گرافیت زایی از جوانه زنی و رشد کنترل شونده با نفوذ مورد تایید قرار گرفت. همچنین با اندازه گیری زمان های شروع و اتمام گرافیت زایی در نمونه های با ساختاری مختلف، کمترین زمان جهت تکمیل این استحاله فازی برابر ۴۵ ساعت محاسبه شد که مربوط به نمونه کوئنچ شده در آب و آنیل شده د ردمای ۶۷۰ درجه سانتی گراد است.