سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه شهنازی – دانشجوی ارشد، گروه حسابداری،واحدرشت،دانشگاه آزاداسلامیرشت،ایران
کیهان آزادی – عضوهیأت علمی، گروه حسابداری،واحدرشت،دانشگاه آزاداسلامیرشت،ایران

چکیده:

مدیریت سرمایه درگردش یک جزء مهم ازمدیریت مالی است زیرا بطورمستقیم سودآوری شرکت راتحت تاثیرقرار می دهد. .و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی، برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. لذا،مدیران باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارندرا مورد توجه قراردهند.تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد . دراین راستاکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس طی دوره زمانی 1388 تا 1392 ،موردبررسی قرارگرفت که بعدازحذف سیستماتیک تعدادی ازشرکت ها،باتوجه به پیش فرض های قرارداده شده،تعداد 141 شرکت به عنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد ترکیب سرمایه درگردش و تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت،هرکدام به طورمستقل، بر سودآوری شرکت تاثیرگذارنداما،تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، تاثیر معنی داری بر سود آوری شرکت ندارد.