سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرارسلان کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
امیرداور فروزنده – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدنورالدین طباطبایی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمدرضا رنجبری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

این تحقیق، برای آگاهی از ارزش غذایی گیاه Cenchrus ciliaris ( پوشوک) و تغییرات آن در طی مراحل فنولوژی، به عنوان یکی از گیاهان غالب استان، در 4 منطقه مرتعی انجام شد. نمونه برداری از گیاه در سه مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی، با استفاده از قیچی باغبانی انجام شد. سپس، نمونه هاخشک و آسیاب شده و یک نمونه از هر منطقه برای هر مرحله، جهت تعیین ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، چربی خام، ADF ، NDF ، لیگنین، فسفر،پتاسیم، سدیم، آهن، منگنز، روی و مس به آزمایشگاه ارسال شد. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار ( مراحل فنولوژی) و 4 تکرار ( مناطقمرتعی) تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که ماده خشک، پروتئین خام، ADF ، NDF ، فسفر و پتاسیم گیاه در مراحل مختلف، تفاوت معنی داری P<0/05 با هم داشتند. با افزایش رشد و به دلیل ضخیم تر شدن دیواره سلولی، پروتئین گیاه کاهش ولی ADF ، NDF و لیگنین بیشتر شد و پروتئین خاممراحل گلدهی و بذردهی، می تواند نیاز نگهداری دام ها را به خوبی تامین نماید. همچنین، میزان فسفر، مس، روی و منگنز گیاه C. ciliaris ، کمتر از حدبحرانی آنها برای نشخوارکنندگان بود.