سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عبدالکریم حقیرچهرگانی – دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی
فرحناز کردی – کارشناس ارشد زیست گیاهی

چکیده:

امروزه بررسی آثار فلزات سنگین در گیاهان،از جمله غلات ازحیث فیزیولو ژی،بیوشیمی،مولکولی،سلولی ،ژنتیکی وسایر موارد واجد اهمیت وتوجه بسزاست چرا که غلات ودر راس آنها گندم نقش اساسی در تامین غذای انسان داشته ودارد. مس ازجمله فلزات سنگینی است که از یک طرف به واسطه نقش مهمی که در عملکردهای گیاهی دارد، جزء عناصر ضروری محسوب می گردد وازطرف دیگر افزایش غلظت وحضور آن درمحیط باعث مسمومیت گیاهان می شود.دراین پژوهش اثر سمی مس ونیز اثرات توام مس وسالیسیلیک اس ید روی جوانه زنی گیاه گندم . Triticum aestivum L در دو رقم بهار و مرودشت مورد بررسی قرار گرفت.باتوجه به نتایج به دست آمده درصدو سرعت جوانه زنی در هر دو رقم تحت تیمارهای مختلف سولفات مس ( 1، 2، 3، 4 میلی مول بر لیتر) نسبت به شاهد به صورت معنی داری ( P<0.01 ) کاهش یافت.درصد و سرعت جوانه زنی در هر دو رقم تحت تیمار سالیسیلیک اسید 10 میکرو مولار نسبت به شاهد افزایش نشان داد. کاربرد توأم سالیسیلیک اسید و سولفات مس سرعت و درصد جوانه زنی بذرهارا نسبت به شاهد کاهش و نسبت به تیمار مس در رقم مرودشت کاهش و در رقم بهار در غلظت های مختلف مس افزایش داد ( P<0.01 ). به این ترتیب سالیسیلیک اسیددررقم بهار نقش تعدیل کننده ای راازخود نشان داد.ودر رقم مرودشت تنش را تشدید کرد.