سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا مهرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد
فرشته مجیدزاده – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا ایزی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مصرف برق به عنوان نمایندهی انرژی مدرن، میتواند به عنوان معیار ارزیابی سطح توسعهی کشورها قرار بگیرد. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی اثر مصرف برق بر سطح توسعهی انسانی است. برای بررسی تجربی این اثر، تعداد 11 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و دادههای این کشورها بین سالهای 2221 تا 2212 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق به دلیل استفاده از دادههای مقاطع مختلف در طول زمان، برای تجزیه و تحلیل دادهها، روش دادههای تابلویی استفاده شدهاست. نتایج نشان داد که متغیر مصرف سرانهی برق اثر مثبت بر توسعهی انسانی دارد. در حالیکه متغیرهای درآمدهای نفتی و درجه ی باز بودن تجاری بر سطح توسعهی انسانی اثر منفی و معنادار دارند.