سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر محمدیان روشن – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ابراهیم آذرپور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمیدرضا بزرگی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مارال مرادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر عناصر ریزمغذی و مقادیر مختلف کود نیتروژنه در زراعت برنج ، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه ای واقع در شهرستان رودسر (گیلان)، بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول مقادیر مختلف کود نیتروژن ( 30 ، 60 ، 90 و 120 ) و فاکتور دوم نسبتهای مختلف کودهای ریز مغذی (فاقد کود ریزمغذی، کود ریزمغذی روی+ مس+ منگنز و کود ریزمغذی کامل) بود. صفات اندازه گیری شده شامل: عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، تعداد دانه در پانیکول، تعداد پنجه بارور، درصد پوکی، وزن هزار دانه و شاخص برداشت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در اکثر صفات تحت بررسی از نظر تاثیر سطوح مختلف فاکتورهای آزمایش اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% نشان داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه با 3872 کیلوگرم از تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. در میان سطوح کود ریزمغذی تیمار کود ریزمغذی روی+ مس+ منگنز بالاترین عملکرد با 3947 کیلوگرم را به خود اختصاص داد. با وجود عدم معنی دار شدن اثر متقابل فاکتورها بر عملکرد دانه، بالاترین مقدار این صفت از تیمار اثرمتقابل 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه کود ریزمغذی روی+ مس+ منگنز با 25 / 4299 کیلوگرم در هکتار حاصل گشت