سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعمار برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی
سعید برجی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری
شهرام سیدین – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فنا
حسن عباس زاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران- مجتمع دانشگاهی مواد و فنا

چکیده:

در این تحقیق آلیاژTZM به عنوان پرکاربردترین آلیاژ تجاری مولیبدن، با زینتر نمودن مخلوط فشرده شده پودرهای مولیبدن، تیتانیم، زیرکونیم و کربن در دمای 850 به مدت 6 ساعت تحت اتمسفر هیدروژن تولید گردید. دانسیته آلیاژ زینتر شده، به %93/68 دانسیته تئوری رسید. وجود ذرات پراکنده کاربیدی در زمینه پیوسته محلول جامد مولیبدن- تیتانیم مشاهده گردید و متوسط اندازه دانه فاز پیوسته زمینه35μm اندازه گیری شد. با اعمال 0 ،50 ،40 ،20 70 و 80 % تغییرشکل طی فرآیند پرس در دمای 1450 ، دانسیته آلیاژ در بازه93/68%تا97/37% افزایش پیدا کرد. همچنین سختی آلیاژ در بازه ی 170HV تا310HV افزایش یافت، که حدود 90 % این افزایش سختی در اعمال 50 % کارگرم مکانیکی حاصل آمد. بررسی ریزساختار آلیاژ، نشان داد که در اثر وقوع پدیدهCDRXفاز زمینه آلیاژ دانه ریز شده است. بازیابی دینامیکی در دمای بالا به شدت در آلیاژTZM رخ داده و سبب تشکیل دان ههای فرعی و سلولهای نابجایی در ساختار آلیاژ گردید. با افزایش مقدار تغییرشکل و افزایش روند الحاق نابجاییهای تشکیل شونده در حین تغییرشکل، به مرزدانه های فرعی، عدم تطابق این مرزها افزایش یافته، موجب افزایش سختی آلیاژ گردید.