سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،
حامد هادی – کارشناس ارشد زراعت پژوهشکده کشاورزی،پزشکی و صنعتی هسته ای
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد گیاه سویا در شرایط مختلف رطوبتی، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهالو بذر کرج اجرا گردید. تیمارها عبارت از عامل آبیاری (میزان آب خاک 5781 (آبیاری مطلوب)، 3400 (کم آبی متوسط)، 2720 (کم آبی شدید) متر مکعب در هکتار) و عامل رقم ( 19 لاین و رقم) بود. نتایج نشان دادند کم آبی تاثیر معنیداری بر فاصله اولین غلاف نداشت، ولی در گیاه شرایط کم آبی متوسط 6 درصد از گیاه شرایط آبیاری مطلوب کمتر بود. در شرایط کم آبی متوسط و شدید 13 و 16 درصد کاهش یافت. در شرایط کم آبی متوسط و شدید به ترتیب 13 و 22 درصد نسبت به شرایط آبیاری مطلوب از ارتفاع گیاه کاسته شد. تعداد شاخه در گیاه شرایط کم آبی متوسط و شدید 19 درصد نسبت به آبیاری مطلوب کاهش یافت. در شرایط کم آبی متوسط و شدید به ترتیب میزان غلاف در واحد سطح 26 و 36 درصد نسبت به آبیاری مطلوب کاهش یافت. در شرایط کم آبی متوسط 34 درصد از میزان دانه در واحد سطح آن کاسته شد و در شرایط کم آبی شدید به میزان قابل توجهی کاهش نشان داد. گیاهان شرایط کم آبی متوسط و شدید به ترتیب 29 و 43 درصد عملکرد کمتری نسبت به آبیاری مطلوب داشتند. بیشترین شاخص برداشت در شرایط آبیاری کامل به دست آمد و با افزایش شدت کم آبی از آن کاسته شد. عملکرد روغن و پروتئین در شرایط کم آبی متوسط و شدید به ترتیب 28 و 43 درصدنسبت به آبیاری مطلوب کاسته شد.