سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عبیداوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،گروه مهندسی مواد، اهواز ، ایران
سهراب سنجابی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا شیبانی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی مارون، تحقیق و توسعه

چکیده:

نانوکریستالهایNiO/Al2O3-MgO با 20 درصد وزنی نیکل و به روش سل-ژل تهیه شدند. عملیات حرارتی کلسیناسیون در دمای 800° و به مدت 6 ساعت انجام شد. در این پژوهش، جهت بررسی تاثیر نسبت مولار دی اتیلن گلیکول مونواتیل اترDGME)به اسید سیتریکCA) بر روی خواص ساختاری، سه نمونه با نسبتهای مولار 2 4 و 7 تهیه شدند. برای بررسی خواص ساختاری نانوکریستالها، از آنالیزهایTGA ,FT-IR ,SEM-EDX , XRD استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز اشعهXنشان میدهد که با افزایش نسبت مولارDGME:CA از 2 به 4 پیک ها پهنتر میشوند که حاکی از کاهش اندازه کریستالی میباشد ولی با افزایش این نسبت از 4 به 7 باعث افزایش اندازه کریستالی فازNiO میشود به طوری که اندازهکریستالی فازNiO با استفاده از رابطه شرر در نسبت های مولار 2 4 و 7 به ترتیب در حدود 13 11 و 40 نانو متر تخمین زده شد. همچین بررسیهای مورفولوژی سطح توسط میکرسکوپ الکترونی گسیل میدانی نشان میدهد که شکل ذرات در نسبت های مولار دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر به اسید سیتریک 2 4 و 7 به ترتیب به صورت کروی، مکعبی و اسفنجی هستند.