سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا یاورزاده – تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
مریم حسینی – کرج، موسسه آموزش عالی فارابی

چکیده:

در راستای توجه به نظام ارزیابی عملکرد به منظرو همگانی با تحولات شگرف دانش مدیریت ، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نظام ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی صورت گرفته است . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – پیمایشی می باشد . که در آن ارزیابی عملکرد از بعد فرآیندارزیابی و بهره وری از ابعاد توانایی ، انگیزش و ضوح شغل مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه آماری این پژوهش 46 نفر از کارکنان اداره کل بهزیستی استان اصفهان در سال 93 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . برای بررسی نظام ارزیابی عملکرد از پرسشنامه دورکی و ایوانز، برای بهره وری از معنادار میان فرآیند ارزیابی و متغیرهای عملکرد ، انگیزش، وضوح شغل، توانایی و درنهایت بهره وری منابع انسانی می باشد .