سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا مهدیزاده – کارشناس ارشد مهندسی و علم مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد
محمد قربانی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش آبکاری پالسی پوشش Ni-Fe درحمام سولفاتی انجام شد و تاثیر دانسیته جریان پیک فرکانس نوع جریان اعمالی و افزودن نانوذرات TiO2 به حمام برخواص پوشش مورد بررسی قرارگرفت مطالعه مورفولوژی توسط میکروسکوپ الکترونی انتشار میدانی انجام شد ترکیب شیمیایی پوشش توسط طیف نگاری جذب اتمی و تفرق سنج طیف الکترونی تعیین شد برای مطالعه خواص مکانیکی پوشش ازآزمونهای ریزسختی و مقاومت به سایش استفاده شد سختی پوشش حاصل با افزایش دانسیته جریان پیک افزایش یافت و به 528 ویکرز رسید ولی با افزیاش فرکانس رفتارمنظمی دیده نشد با تغییر فرکانس ضریب اصطکاک پوشش Ni-Fe تغییر محسوسی نکرد رسوب ذرات درپوشش باعث ضریب اصطکاک آن از 0/78 به 0/38 برسد و مقاومت به سایش بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.