سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا نادری درباغشاهی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین زینلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در هندوانه ابوجهل به عنوان یک گیاه دارویی شکستن خواب بذر می باشد. در این راستا و با توجه به ارزش دارویی این گیاه آزمایشی با 7تیمار بر روی یک رقم از هندوانه ابوجهل درقالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکراردر تابستان 1388 در آزمایشگاه دانشگاه خوراسگان انجام گردید. تیمارها شامل 3سطح 2/ 6،0 / 0 و 1 درصد محلول نیترات پتاسیم واسید سولفوریک 1 نرمال در زمانهای مختلف 2، 5، 8 و 11 دقیقه استفاده گردید و با تیمار شاهد مورد مقایسه قرارگرفت. صفاتی که مورد اندازه گیری و ارزیابی قرارگرفته شد عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، و ضریب آلومتری. نتایج نشان داد تمام تیمارهای به کار رفته در این ازمایش به غیر از اسید سولفوریک 11 دقیقه اثر مثبتی بر شکستن خواب داشتند و اسید سولفوریک 2 دقیقه بالاترین میزان درصد جوانه زنی را موجب گردید و با سایرتیمارها اختلاف معنی داری نشان داد